Members

 ・ ADACHI, Tatsuo
 ・ AOKI, Katsuki
 ・ CHUJO, Hideharu
 ・ FUKUNAGA, Fumio
 ・ HAYASHI, Toru
 ・ KAIDOU, Nobuchika
 ・ KATAOKA, Shinshi
 ・ KISHIDA, Tamiki
 ・ KOYAMA, Osamu
 ・ MANACHU, Shuichi
 ・ NAKAGAWA, Seishi
 ・ NAGATA, Makoto
 ・ NISHIKAWA, Kiyoyuki
 ・ NISHIMOTO, Naoto

 ・ OHIRA, Koji
 ・ OHIRA, Yoshitaka
 ・ SAITO, Takenori
 ・ TAKAHASHI, Masayasu
 ・ TSUJIMURA, Hirokazu

Sponsors

Far Eastern Booksellers Bunshin-do

Related Sites

 ・ Gakkai Sougou Network
 ・ The Academic Association for Organizational Science
 ・ Business History Society (JAPAN)
 ・ Japan Society of Business Administration (JSBA)
 ・ Academy Of Management Online
HOME